# Tạo Hook

# Token là gì ?

Token được sinh ra ở bước Tạo Hook trên ThueAPI.com.

Token giúp xác minh dữ liệu giao dịch là chính xác được gửi từ ThueAPI qua hệ thống của bạn. Và phải giống nhau ở phần thiết lập của WooCommerce và Hook trên ThueAPI.com

Lưu ý

Token này được sinh ra một lần duy nhất ở bước Tạo Hook trên ThueAPI.

# Cách tạo Token

Đầu tiên các bạn truy cập vào khu vực Hooks -> chọn Hooking -> Thêm sẽ thấy giao diện như sau:

ThueAPI Plugins

Các tham số tạo Hook:

- Tài khoản
- Endpoint
- Token
- Phương thức
- Sự kiện

Tài khoản

Đây là mục cho phép bạn chọn tài khoản muốn Hook gửi dữ liệu giao dịch đi sang hệ thống khác. Tài khoản này được thêm ở phần Liên kết trên hệ thống ThueAPI.

Nghĩa là bạn cần phải liên kết tài khoản trước khi chuyển qua bước Tạo Hook này !

Endpoint

Là địa chỉ sẽ nhận dữ liệu được ThueAPI gửi tới theo điều kiện thiết lập. Bạn có thể chỉ định tùy ý đầu nhận dữ liệu ở mục này.

Nhưng nếu bạn sử dụng plugins của ThueAPI thì endpoint sẽ được khai báo theo cú pháp tương ứng đối với từng plugins như sau:

WooCommerce: website.com/wc-api/thueapi

Easy Digital Downloads: website.com/wp-json/thueapi/edd

Token

Là chuỗi độ dài tối đa 50 ký tự và dùng để định danh dữ liệu gửi đi từ ThueAPI tới Endpoint của bạn là hợp lệ.

Chuỗi này là duy nhất và chỉ hiển thị một lần khi bạn tạo Hook do đó bạn cần copy ngay chuỗi này để sử dụng sau này.

Phương thức

Bạn có thể chỉ định phương thức mà ThueAPI sẽ dùng để gửi dữ liệu sang Endpoint, phương thức hỗ trợ là POST hoặc GET

Sự kiện

Sự kiện chính là dữ liệu mà bạn muốn ThueAPI sẽ gửi sang Endpoint. Dữ liệu này có thể là:

All (tất cả sự kiện), Payment (cả in + out), In (nhận tiền), Out (chuyển tiền), Change (thay đổi thông tin)

Cycle gửi dữ liệu

Mặc định dữ liệu sẽ được check tuần tự 60s/lần và được gửi ngay sau đó.

Bạn cũng có thể thiết lập thay đổi thời gian gửi giữa các lần cho phù hợp với bạn nếu muốn !